ദ്വ്ദ് വട്

Friday, April 5, 2013 2:55:37 PM

Text Size    

 ദ്വ് ദ്വ്

 

Tags: ആണവ കരാര്‍